Heeft u vragen bel mij dan voor een gratis intake.

Algemene Voorwaarden

Schoonheidsinstituut Natural beauty ingeschreven k.v.k 210 18.984
• Klant: degene met wie schoonheidsinstituut Natural Beauty een overeenkomst is aangegaan.
• Partijen: schoonheidsinstituut Natural Beauty en klant samen.
• Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens schoonheidsinstituut Natural Beauty
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Totstandkoming  van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de klant) van het aanbod (van Schoonheidsinstituut Natural Beauty). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de Klant thuis als Schoonheidsinstituut Natural Beauty ambulant werkt.
2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.Verplichtingen van Schoonheidsinstituut Natural Beauty
 
1 Schoonheidsinstituut Natural Beauty staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. Schoonheidsinstituut Natural Beauty licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Schoonheidsinstituut Natural Beauty vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
3. Schoonheidsinstituut Natural Beauty wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
4. Schoonheidsinstituut Natural Beauty zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Schoonheidsinstituut Natural Beauty de klant te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt Schoonheidsinstituut Natural Beauty overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.


Verplichtingen van de klant
1. De klant dient Schoonheidsinstituut Natural Beauty voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2. De klant heeft de plicht alle door Schoonheidsinstituut Natural Beauty gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.


Betaling
1. Betalingen aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 5
2. Bij een reeks behandelingen kan Schoonheidsinstituut Natural Beauty de klant verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
3. In geval de klant wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
4. Indien de klant ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die Schoonheidsinstituut Natural Beauty maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de klant. De berekening van de hoogte van de kosten die Schoonheidsinstituut Natural Beauty in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
5. Annuleer je binnen 48 uur van de geplande afspraak, zijn wij genoodzaakt 50 procent van de prijs van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen. Indien een annulering voor de tweede keer of vaker aan de orde is, brengen wij 75 procent van de gereserveerde behandeling in rekening. In geval van ziekte en onvoorziene omstandigheden zal er op maat worden gekeken. Mocht je zonder enige afmelding niet op de afspraak verschijnen wordt de volledige prijs van de gereserveerde prijs in rekening gebracht. In geval van ziekte en onvoorziene omstandigheden zal er op maat worden gekeken.


Aansprakelijkheid
 
1. Schoonheidsinstituut Natural Beauty is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.  
2. Schoonheidsinstituut Natural Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
3. De klant is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Schoonheidsinstituut Natural Beauty beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


Klachten
 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Schoonheidsinstituut Natural Beauty in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant.
2.  Schoonheidsinstituut Natural Beauty 
beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Schoonheidsinstituut Natural Beauty zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.

3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
4. De klant kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen Schoonheidsinstituut Natural Beauty en de klant. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.


Geschillen regeling Prijzen 
1. Geschillen tussen klant en Schoonheidsinstituut Natural Beauty over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de klant als door Schoonheidsinstituut Natural Beauty aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij Schoonheidsinstituut Natural Beauty heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de klant de klacht bij Schoonheidsinstituut
Natural Beauty indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Schoonheidsinstituut Natural Beauty aan deze keuze gebonden. Indien Schoonheidsinstituut Natural Beauty een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Schoonheidsinstituut Natural Beauty dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Nakomingsgarantie
1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, aan de klant uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de klant dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de klant aangeboden zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de klant.
3.  ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de klant is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: – aan het lid is surseance van betaling verleend. – het lid is failliet verklaard. – de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.


Met betrekking tot de webshop en aankoop producten;
De prijzen die Schoonheidsinstituut Natural Beauty hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Schoonheidsinstituut Natural Beauty hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Schoonheidsinstituut Natural Beauty te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.  

 
Monsters/modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is  gerechtigd een rente Schoonheidsinstituut Natural Beauty van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Schoonheidsinstituut Natural Beauty zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Schoonheidsinstituut Natural Beauty op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Schoonheidsinstituut Natural Beauty, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty te betalen.


Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Schoonheidsinstituut Natural Beauty gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Schoonheidsinstituut Natural Beauty roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
o het product niet is gebruikt
o het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
o het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
o de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
o het product geen reis, vervoersticket, catering opdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
o het product geen los tijdschrift of losse krant is
o het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
o de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
o zodra de consument het eerste product
o bij een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@natural-beauty.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Schoonheidsinstituut Natural Beauty, www.natural-beauty.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Schoonheidsinstituut Natural Beauty indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Schoonheidsinstituut Natura Beauty deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Schoonheidsinstituut Natural beauty heeft geretourneerd.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht
1. Schoonheidsinstituut Natural Beauty kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Schoonheidsinstituut Natural Beauty heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty.
3. Schoonheidsinstituut Natural Beauty is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.


Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty vordering op Schoonheidsinstituut Natural Beauty


Eigendomsvoorbehoud
1. Schoonheidsinstituut Natural Beauty blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Schoonheidsinstituut Natural Beauty op grond van wat voor met Schoonheidsinstituut Natural Beauty gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Schoonheidsinstituut Natural Beauty zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Schoonheidsinstituut Natural Beauty een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Schoonheidsinstituut Natural Beauty het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Schoonheidsinstituut Natural Beauty, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Schoonheidsinstituut Natural Beauty het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door Schoonheidsinstituut Natural Beauty opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Schoonheidsinstituut Natural Beauty.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Schoonheidsinstituut Natural Beauty niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Schoonheidsinstituut Natural Beauty niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty, bij gebreke waarvan Schoonheidsinstituut Natural Beauty niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
o ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
o het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
o het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Producten die zijn geopend kunnen niet worden geruild.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Schoonheidsinstituut Natural Beauty tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Schoonheidsinstituut Natural Beauty geleverde producten en/of diensten.


Klachten
1. De klant dient een door Schoonheidsinstituut Natural Beauty geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Schoonheidsinstituut Natural Beauty daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Schoonheidsinstituut Natural Beauty uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Schoonheidsinstituut Natural Beauty in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Schoonheidsinstituut Natural Beauty gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
7. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Schoonheidsinstituut Natural Beauty, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Anbos.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Schoonheidsinstituut Natural Beauty ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Schoonheidsinstituut Natural beauty een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Schoonheidsinstituut Natural Beauty.
1. Schoonheidsinstituut Natural Beauty is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Schoonheidsinstituut Natural Beauty aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Schoonheidsinstituut Natural Beauty is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Schoonheidsinstituut Natural Beauty aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Schoonheidsinstituut Natural Beauty vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Schoonheidsinstituut Natural Beauty toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Schoonheidsinstituut Natural Beauty niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Schoonheidsinstituut Natural Beauty in verzuim is.
3. Schoonheidsinstituut Natural Beauty heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Schoonheidsinstituut Natural Beauty kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Schoonheidsinstituut Natural Beauty in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Schoonheidsinstituut Natural Beauty kan worden toegerekend in een van de wil van Schoonheidsinstituut Natural Beauty onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Schoonheidsinstituut Natural Beauty kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Schoonheidsinstituut Natural Beauty 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Schoonheidsinstituut Natural Beauty er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Schoonheidsinstituut Natural Beauty is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Schoonheidsinstituut Natural Beauty is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Schoonheidsinstituut Natural Beauty zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Schoonheidsinstituut Natural Beauty .
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Schoonheidsinstituut Natural Beauty bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Schoonheidsinstituut Natural Beauty is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 05-09-2022
CONTACT
• 0654330460
• info@natural-beauty.nl
• Brugststraat 15B
• KvK: 210 18 984
• BTW: NL001540056B93
• Anbos 11883
• Skinregister: SKIN-200450


OPENINGSTIJDEN
Maandag gesloten
Dinsdag       09:00 –17:00
Woensdag  09:00 –17:00
Donderdag 09:00 –17:00
Vrijdag         09:00 –17:00
Zaterdag  gesloten
Behandelingen volgens afspraak. Parkeren is kosteloos.

VOORWAARDEN
• Privacyverklaring
• Algemene voorwaarden
 
• Disclaimer
• Huisregels
• Klachtenprocedure 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn